page up
envelopeלהשארת פרטים

ביקורת פנימית ותלונות הציבור

תחום הביקורת הפנימית הפך בשנים האחרונות לכלי ניהולי וארגוני רב עוצמה ומבוקש מאוד במשק הישראלי ורבים מעוניינים להתפתח בכיוון מקצועי זה. 

המי"ל ולשכת המבקרים הפנימיים גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

המי"ל, בשיתוף עם לשכת המבקרים הפנימיים מציעים קורס ליבה להכשרה מעשית של מבקרי המהווים גורם בלתי תלוי שמטרתו לבצע ביקורת והערכה על תהליכי ניהול בארגונים.
תוכנית הלימוד בתחום הביקורת הפנימית והציבורית מתאימה למבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדת ביקורת בדירקטוריונים, עו"ד, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המתעתדים לעסוק בתחום זה. הפוטנציאל הגלום בתחום זה הוא רב, ונחיצותו מעוגנת בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 ובסעיפי חוק נוספים כגון חוק החברות.

אפיקי קידום רבים, פוטנציאל תעסוקתי רחב

הזדמנויות התעסוקה בתחום זה הן רבות, בעיקר בתפקידי מפתח בגופים ציבוריים רבים כגון, משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, חברות הנסחרות בבורסה, גופים נתמכים, ואף בחברות פרטיות שמכירות בחשיבות תהליכי הערכה, פיקוח וביקורת.
הלימודים מכוונים למצוינות בשירות, תוכננו בשיקול דעת מקצועי ומיומן ומועברים על ידי מרצים מהשורה הראשונה, מבקרים בכירים בעלי ידע וניסיון ואנשי אקדמיה שהיו מעורים בהכנת מערכי הקורסים. המשתתפים נדרשים להגיש עבודות פרויקט גמר יישומיות והתנסות באירועי אמת. כך יוצאים מסיימי הקורסים לשטח, מוכנים להתמודדות עם אתגרי התפקיד.

 

קורסים בתחום שיכולים לעניין אותך

icon
הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

700 שעות אקדמאיות

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון. המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד. כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב–1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים. חוק החברות וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח. המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים ואת המתכוונים לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.