page up
envelopeלהשארת פרטים

תקנון המרכז הישראלי לניהול

המי"ל  (ח.פ 513657015) מקבוצת matrix הינה החברה המובילה להכשרת מנהלים בישראל.

בכדי ליצור את חווית השירות אותה המי"ל מתחייבת לספק ללקוחותיה, נוצר צורך להסדיר את יחסי משתתפי הקורסים אל מול מרכז ההדרכה, זכויותיהם וחובותיהם באמצעות תקנון זה.

התקנון אמנם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון לגברים ולנשים גם יחד.

 

הגדרת משתתף בקורס

משתתף בקורס בהמי"ל יחשב מי שקיבל אישור על רישומו לקורס, הסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס, לפי אישור החברה.

התנהגות משתתפי הקורסים במרכז ההדרכה

המי"ל פועלת בכדי לייצר למשתתפיה סביבת למידה נעימה ואפקטיבית. רק בעזרת משתתפי הקורסים ניתן לקיים סביבה זו.

להלן מס' הנחיות להתנהלות במרכז ההדרכה:

 

עישון

בניין המי"ל הינו בניין ללא עישון.

אין לעשן בכל מתחם מרכז ההדרכה, פרט לפינות העישון  הממוקמות בקומת הכניסה לבניין.

 

הטרדה מינית

ביום 20 לספטמבר 1998 נכנס לתקפו החוק למניעת הטרדה מינית.

מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית, כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים.

בחוק נקבע, כי הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, הם מעשים אסורים. בנוסף להיותם עילה לתביעה אזרחית מכח החוק, הם גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.

החוק חל על כולנו, ואנו דורשים מכל עובד ותלמיד לפעול על פי החוק ועל פי רוחו.

כחלק מהאמצעים ליישום החוק, המי"ל פרסמה תקנון שנוסחו נקבע בחוק והנועד להבהיר את עיקר הוראות החוק ותקנותיו, מינתה אחראית לטיפול בתלונות, נוקטת פעולות הסברה, וממציאה את עותקי החוק ותקנותיו לכל תלמיד המעוניין בכך.

אנו מעמידים לעיונכם תקנון שהינו מחייב על פי החוק.

האחראית בחברת המי"ל היא הילה טל מנהלת משאבי אנוש.

 

כללי התנהגות בכיתות המי"ל

בכיתות הלימוד הושקעו משאבים רבים.

להלן מס' כללי התנהגות בכדי לשמר את תנאי הלימוד והציוד בכיתות ההדרכה:

 • אין להכניס שתיה ודברי אוכל לכיתה
 • אין לפרק או לשנות את כבלי החיבור של המחשבים והציוד ההיקפי
 • חל איסור חמור להעתקת תוכנות מ/אל מחשבי מרכז ההדרכה. התקנת תוכנות תבוצע באישור מרצה בלבד ובנוכחותו.
 • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההדרכות וההרצאות המועברות בכיתה. במקרים בהם משתתף מבקש להקליט את ההדרכה, עקב סיבה אישית מיוחדת,  יגיש המשתתף פניה בכתב אל רכזת הקורס אשר תשקול את בקשתו.

ככל שרכזת תאשר, יהיה באפשרותו של המשתתף להקליט את ההרצאה לשימושו האישי בלבד ובהתאם להוראות המי"ל.

 • אין לגעת במקרן, במסך ובכל אמצעי ההוראה האחרים.
 • נודה לכם אם תודיעו לצוות המזכירות/ רכזת הקורס על כל תקלה שהתגלתה בכיתת הלימוד.
 • לתשומת ליבכם, ברחבי הבניין באזורים הציבוריים ובכיתות הלימוד מותקנות מצלמות אבטחה במעגל סגור, לצרכי אבטחה וביטחון.
 • מיקום כיתות הלימוד עשוי להשתנות למיקום קרוב באותו איזור ועד למרחק של 3 ק"מ אווירי מהמיקום שנמסר בזמן הרישום. ככל ששינוי הכיתה יוצר למשתתף בעיה פרטנית, יוכל המשתתף לפנות אל המי"ל על מנת שתסייע במציאת פיתרון.

 

שמירה על רכוש אישי

המשתתפים מתבקשים לשמור על רכושם האישי. אין להשאיר תיקים ומסמכים ללא השגחה בתחומי מרכז ההדרכה.

המי"ל אינה אחראית לכל נזק שיגרם לרכוש המשתתפים. רכושם וחפציהם של המשתתפים הינם באחריותם בלבד.

תיק או חפץ עזוב יטופל כחפץ חשוד. הנכם מתבקשים לדווח למזכירות / לרכזת הקורס על כל מקרה של גניבה או אובדן רכוש בתחום מרכז ההדרכה.

בסוף יום ההדרכה עליכם לקחת עימכם את חומרי ההדרכה שחולקו ולא להשאירן בכיתות. חומרים אלו ילוו אתכם לאורך כל הקורס ולכן חשוב שתשמרו עליהם.

 

שימוש בתוכנות חוקיות

אנו משתמשים בתוכנות חוקיות בלבד. חל איסור חמור על העתקת תוכנה אל או מהמחשבים של מרכז ההדרכה.

 

נשק

הכנסת נשק לתחום מרכז ההדרכה מותרת רק עם הצגת אישור תקף לנשיאת נשק.

חל איסור מוחלט על נשיאת נשק טעון בתחום מרכז ההדרכה.

בתחומי מרכז ההדרכה יש להצניע את הנשק.

 

פעילות מסחרית

בתחום מרכז ההדרכה אין לחלק או לתלות דפי פרסום  על לוחות המודעות, אלא באישור הנהלת המי"ל.

 

ביטול הרשמה לקורס, תנאי קבלה ודרישות קדם

 

בקשה לביטול השתתפות בקורס תימסר עד 14 ימי עבודה לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד פתיחת

הקורס. המכללה ממליצה ומבקשת כי הודעת הביטול תוגש בכתב לדוא"ל  sapirp@jbh.co.il לגב' ספיר פרץ. בעת מסירת הודעת הביטול יש למסור את שם התלמיד, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על הסכם התקשרות זה.

רק במידה והנרשם יעמוד בתנאי הביטול, כמפורט לעיל, הוא יהיה זכאי להחזר תשלום שכר הלימוד

עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% ממחיר הקורס או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

במידה והתשלום עבור הקורס בוצע בכרטיס אשראי, תהא המכללה זכאית לקזז מההחזר הכספי גם

עלויות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה.

תנאים אלו מותאמים להוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010.

למען הסר ספק, מועד פתיחת הקורס הינו היום בו נערך השיעור הראשון ללימודים בקורס, לרבות שיעור

הכנה או שיעור מבוא או מפגש היכרות – זאת, אף אם התלמיד אינו השתתף בשיעור זה מסיבות כלשהן

(לרבות, כאשר אי השתתפות התלמיד נעשתה בהסכמה או באישור המכללה ואף אם לאו).

 

 

           בכפוף לאמור בסעיף 1, אם הודעת ביטול ההשתתפות בקורס תימסר עד 14 ימי עבודה לפני מועד פתיחת

        הקורס, יוכל התלמיד לקבל החזר של תשלום שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% ממחיר

       הקורס או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

       אם בקשת ביטול השתתפות בקורס תימסר בתוך 14 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס ועד 7 ימים לפני

        מועד פתיחת הקורס (7-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס), יוכל התלמיד לקבל החזר תשלום שכר הלימוד

        עבור הקורס, בקיזוז 500 ₪.

        אם בקשת ביטול השתתפות בקורס תימסר בתוך 7 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס ועד ל 2 ימי עבודה

        לפני מועד פתיחת הקורס (2-7 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס), יוכל התלמיד לקבל החזר תשלום שכר הלימוד

        עבור הקורס, בקיזוז 1000 ₪.

        אם בקשת ביטול השתתפות בקורס תימסר בתוך 2 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס ועד לפתיחת הקורס,

        יוכל התלמיד לקבל החזר תשלום שכר הלימוד, בקיזוז 2000 ₪.

        אם בקשת ביטול ההשתתפות בקורס תימסר לאחר תחילת הקורס ועד תום 10% משיעורי הקורס הראשונים,

        יוכל התלמיד לקבל החזר כספי של 20% ממחיר הקורס.

        אם בקשת ביטול ההשתתפות בקורס תימסר לאחר מועדים אלו, לא תהיה לתלמיד אפשרות לקבל החזר

        כספי כלשהו.

        המכללה לא תעניק זיכויים כספיים או אחרים כשביטול נעשה שלא במועדים הנ"ל.

        בקשות לביטול השתתפות בקורס במועד מאוחר מ 14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס, ימסרו בכתב אל

        ראש מנהל הסטודנטים, הגב' הדס לבון ויכללו את שם התלמיד, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על

        הסכם התקשרות זה.               

        במידה ובוצע התשלום שלא במזומן (ה, תשלום בכ.אשראי או בשיק) יחשב כתשלום אך ורק

         עם ביצועו וגבייתו בפועל על ידי המכללה בקופת החברה או בחשבון הבנק של החברה ללא כל תנאי, סייג

        או תביעה של צד ג'.

        ידוע ומוצהר בזה במפורש כי ביטול שיק או הוראת תשלום על ידי המשלם אין בהם כדי למעט באופן כלשהו

        מחובת התשלום של כל סכום אשר תשלומו מגיע למכללה לפי הסכם זה ולא יינתן להם כל תוקף ביחסים שבין

                    המכללה לבין התלמיד, אלא אם כן נעשו בהסכמת המכללה מראש ובכתב ובתמורה להחלפת אמצעי התשלום

        המבוטל, באמצעי תשלום חלופי. למען הסר ספק: המכללה אינה מתחייבת ליתן הסכמה בתנאים כלשהם וכל

        מקרה יבחן לגופו.

        פריסת התשלומים למשלמים בשיקים תהיה בהתאם למספר חודשי הקורס ועד מקסימום 12  תשלומים.  מועד    

        התשלום האחרון לא יחרוג מעבר למועד סיום הקורס.

 

        החזר כספי בעת ביטול ו/או הפסקת השתתפות בקורס (לאחר תחילתו)

במקרה של עזיבת קורס לאחר התחלתו ועד תום 10% משיעורי הקורס הראשונים, יוכל המשתתף לקבל החזר כספי של 20% ממחיר הקורס. אם בקשת ביטול ההשתתפות בקורס תימסר לאחר מועדים אלו, לא תהיה למשתתף אפשרות לקבל החזר כספי כלשהו.

בקשות לביטול השתתפות בקורס במועד מאוחר מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס, ימסרו בכתב אל ראש מנהל הסטודנטים, הגב' הדס לבון בכתב למייל  hlavon@jbh.co.il, ויכללו את שם המשתתף, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על הסכם ההתקשרות.

 

מעבר מקורס לקורס

לא ניתן לעבור מקורס לקורס יותר מפעם אחת. מקרים מיוחדים ידונו בוועדת ההוראה העליונה.

 

רכזי הקורסים

המי"ל ממנה לכל קורס רכז קורס.

רכז הקורס הינו איש הקשר של המשתתפים מול מרכז ההדרכה.

בין תפקידי רכז הקורס – לנהל באופן שוטף את הקורס, לדאוג לרווחת התלמידים, לטפל בנושאים לימודיים ועוד.

בשיחת הפתיחה, יציג רכז הקורס את עצמו ודרכי ההתקשרות עימו.

 

הגשת ולת"ם

מרכז ההדרכה מסייע למשתתפיו בכתיבת בקשות לדחיית/קיצור שירות מילואים (ולת"מ). משתתף קורס המעוניין בסיוע בכתיבת ולת"מ, מוזמן לפנות לרכזי הקורסים.

 

נוכחות בשיעורים

 • על משתתפי הקורסים חלה חובת נוכחות של 80% מכלל השיעורים וההרצאות בקורס.
 • רישום הנוכחות ביומן הכיתה הוא המסמך הקובע, בכל שאלה בנושא השתתפות בקורס.
 • הקורסים המוכרים לגמול השתלמות, רישום הנוכחות והזכאות לתעודה יהיו בהתאם לנהלי משרד החינוך בעניין גמול השתלמות.
 • משתתף אשר נעדר משיעור, מוטלת עליו החובה להתעדכן לגבי הודעות שינויי מערכת שהועברו בשיעור.
 • להמי"ל הזכות והסמכות הבלעדית להגדיר חופשות במערכת השעות.

 

 

תוכנית הלימודים

 • בתחילת כל קורס תחולק מערכת שעות לכל הקורס. מערכת זו אינה סופית וכפופה לשינויים על פי שיקול דעת  מקצועי של מרכז ההדרכה.
 • המי"ל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, על פי שיקולים מקצועיים ו/או אילוצים בלתי צפויים, את שיבוצי המרצים ומועדי המפגשים, לרבות הארכת הקורס ודחיית מועד סיומו.
 • המי"ל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, על פי שיקולים מקצועיים ובהודעה מוקדמת של 5 ימים, את תכנית הקורס, הנושאים הנלמדים והיקף השעות בכל נושא.
 • השלמות שעות – במידה ויקבעו שיעורי השלמה נוספים, מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה, אין התחייבות כי אלה יקבעו בימי הלימוד הרגילים של הכיתה.

 

משמעת

עבירת משמעת הנה אחת מהעבירות המנויות להלן, שבוצעה ע"י משתתף הקורס:

 • אי ציות להוראות של הנהלת מרכז ההדרכה, מדריכיו ו/או עובדיו, שניתנו על ידם במסגרת מילוי תפקידם.
 • מסירת ידיעה כוזבת למרכז ההדרכה, מדריכיו או עובדיו, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית, לשם קבלת זכויות במרכז ההדרכה או בקשר ללימודים בו.
 • הפרעה להוראה או לכל פעילות אחרת, המתקיימת במרכז ההדרכה של המי"ל
 • פגיעה במכוון או ברשלנות ברכוש  מרכז ההדרכה או ברכוש אחר, המשמש לצרכיו.
 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מנהלי, מרצי, עובדי ומשתתפי מרכז ההדרכה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמנהלים, מרצים ועובדים או אם נעשתה בתחומי מרכז ההדרכה.
 • הפרה של תקנון זה.

 

טיפול בעבירות משמעת יטופלו במסגרת דיוני ועדות ההוראה, המשמעות כוועדות המשמעת של המי"ל.

משתתף שנחשד בעבירת משמעת יובא בפני ועדת ההוראה לשם קבלת החלטה בעניינו.

הועדה רשאית לקבל  את ההחלטות כדלקמן:

 • לזכות את התלמיד
 • לחייב את התלמיד ולהטיל עליו את העונשים הבאים:
  • נזיפה
  • עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד, למשך תקופה שתיקבע
  • הרחקה מחלק ממסלול לימודים לתקופה שתיקבע
  • הרחקה ממרכז ההדרכה לתקופה שתיקבע, ללא זיכוי כספי
  • הרחקה ממרכז ההדרכה לצמיתות, ללא זיכוי כספי

למשתתף תינתן הזכות לערער בפני ועדת ההוראה.

 

מדיניות פרטיות

המי"ל מכבדת את פרטיות המועמדים והמשתתפים (להלן ביחד: "המשתתף/ים"), ותנהג במידע, כהגדרתו להלן, בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

איזה מידע המי"ל אוספת?

 • במסגרת התקשרות המשתתפים, אוספת המי"ל, מידע שונים, כגון: שם מלא, תאריך לידה, תאריך עליה (ככל שרלוונטי), מצב משפחתי, מין, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, החברה בה עובד המשתתף, תפקידו בחברה, קורס התעניינות, מקום מגורים תארים אקדמיים ומידע בדבר השכלת המשתתף ("המידע").
 • מובהר, כי לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם אי מסירתו תמנע את היכולת לספק לו שירותים מסוימים.

מה המי"ל יכולה לעשות עם המידע?

 • המידע שייאסף במסגרת התקשרות המשתתף עם המי"ל, יישמר במאגר מידע, וישמש אך ורק למטרות הנזכרות במסמך זה או בהתאם לדין.
 • המי"ל תשתמש במידע שנאסף לצורך אספקת השירותים ושיפורם, יצירת קשר, זיהוי המשתתף כלקוח, פילוח מידע סטטיסטי, מחקרים וסקרי שוק, צרכים שיווקיים והתאמת הצעות שיווקיות, משלוח הצעות עבודה והשמה בקבוצת מטריקס או אצל לקוחותיה, בקרה, אבטחת מידע, אכיפת זכויותיה, קיום חובות חוקיות, ולכל המטרות האחרות המפורטות בתקנון זה.

למי המי"ל עשויה להעביר מידע אודות התלמידים?

 • המי"ל משתמשת במהלך מתן השירותים למשתתפי הקורסים, בספקים שונים, הפועלים מטעמה. במקרה כזה, הספקים יוכלו להשתמש במידע רק לאותן מטרות שהמי"ל יכולה להשתמש .
 • המי"ל תשתף את המידע עם חברות נוספות בקבוצת מטריקס, אשר תהיינה רשאיות להשתמש במידע, בהתאם למטרות הכלולות בתקנון זה.
 • המי"ל תעביר מידע לצדדים שלישיים כאשר הדבר נדרש או מותר בהתאם לדין (למשל על פי צו בית משפט). כמו כן, יתכן שהמי"ל תעביר המידע לצדדים שלישיים במקרה של מכירת עסקיה (כולם או חלקם).
 • המי"ל יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה ולשלבו עם מידע שמגיע ממקורות אחרים.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

 • אלא אם סירב לכך המשתתף, המי"ל ו/או מי מטעמה ישתמשו במידע אודות המשתתף על מנת לשלוח לו דיוורים בנושאים הקשורים בשירותים שמציעה כולל דיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפיינים אישיים של כל תלמיד), ובכפוף לקבלת הסכמת המשתתף – דבר פרסומת בקשר לשירותים ומוצרים אחרים. למשתתף תעמוד האפשרות להפסיק את הודעות הדיוור והפרסומות בכל עת, ע"י ביצוע פעולת הסרה מרשימת הדיוור בדרכים המצוינות בהודעה.
 • שליחת הפרסומות והדיוורים עשויה להתבצע באמצעות החשבונית, SMS, דואר אלקטרוני, טלפון נייח וטלפון נייד (כולל בהודעות מוקלטות), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים נוספים.

אבטחת מידע והצפנה

 • המי"ל נוקטת אמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות, לרבות הצפנה והגנות אחרות, תוך אימוץ כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, למניעת טעויות בשימוש במידע וכנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע. המי"ל משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.
 • למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. המי"ל לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור, כל עוד נקטה המי"ל באמצעי אבטחה סבירים.
 • בפניית המשתתף להמי"ל ייתכן שיתבקש לספק לה נתונים שיאפשרו לה לזהותו, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסר לצורך תשלום חשבונותיו.

עיבוד מידע מתקדם לצרכי מחקר וסטטיסטיקה

 • כלי ניתוח מידע מודרניים (“big data”) מאפשרים להשתמש בנתונים, שנאספים על ידי המי"ל, בכדי לקבל החלטות מושכלות יותר בתחומים שונים, על בסיס מידע סטטיסטי ואגרגטיבי, שלא מזהה אדם מסוים, אלא מתייחס לקבוצות בגדלים שונים (בדרך כלל, לפחות 25 אנשים).
 • מידע שהמי"ל תספק מעיבודי מידע אלה לצדדים שלישיים לשימושם, יועבר באופן סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), בכדי למנוע באופן סביר זיהוי של אדם מסויים.
 • אם למרות אמצעי הגנה אלה, התלמיד מעדיף כי המי"ל לא תשתמש במידע אודותיו למטרות של צדדים שלישיים, על התלמיד להודיע לה על כך באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

זכות עיון במידע ובקשות תיקון ומחיקה

 • כל אדם רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שהמי"ל מחזיקה אודותיו. אם מידע זה איננו נכון, בפניו האפשרות לבקש את תיקונו או מחיקתו. כמו-כן, באפשרותו לבקש להימחק מרשימות הדיוור הישיר ושימושים מסוימים אחרים.
 • בקשות כאמור ניתן לשלוח באמצעות מייל לכתובת infomail@johnbryce.co.il או בטלפון 03-7100777

 

 

 

 

 

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה כאן.

להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.