הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

לימודי ביקורת פנים
מק"ט: #29290 | משך קורס: 700 שעות אק'

קורס לימודי ביקורת פנים מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“י הוועדה לאישור השתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992 (מצ"ב נספח מס' 1)
הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר של נציבות שירות המדינה (מצ"ב נספח מס' 2)

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון.
המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד.
כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב– 1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים ובהם: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים ועוד. חוק החברות וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ועוד. חברות הי-טק ומפעלי תעשייה פרטיים רבים שהחוק אינו חל עליהם, הכירו בתרומתו החשובה של מקצוע זה והכשירו בעלי תפקידים מרכזיים כגון: גזברים, חשבים, עורכי דין, רואי חשבון ומנתחי מערכות לתפקיד המבקר הפנימי בארגון.
המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים ישראל גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

הכרה ואישור קורס כהשתלמות מקצועית

 • התכנית הוכרה ואושרה בחודש אפריל 2009 על ידי הוועדה לענייני השתלמויות שהוקמה ע“פ חוק הביקורת הפנימית ה'תשנ"ב – 1992 סעיף 3 (א) (5), ולפיכך הנה מוכרת ע“פ החוק כהשתלמות מקצועית המהווה תחליף לניסיון מקצועי של שנתיים, הנדרש ממבקר פנימי ע“פ החוק.

          התוכנית למחזורים תש"פ/תשפ"א הוכרו ואושררו כנדרש בחוק, ביום י"ג בסיוון תשע"ט 16 ביוני 2019. (מצ"ב אישור,   נספח 1)

 • הקורס מוכר, אושר ואושרר בחודש פברואר 2008, כפעולת הדרכה בשירות כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי"ר של נציבות שירות המדינה להכשרת מבקרים בשירות המדינה ובמגזר הממשלתי ( מצ"ב אישור נספח 2).
 • התכנית מוכרת כמזכה בגמול השתלמות על ידי הועדה לאישור גמולי השתלמות של משרד החינוך (בכפוף לתקנות, נהלים ולאישור פרטני ע“י הועדה).
 • אקדמאים במח“ר יוכלו לפנות לקרן ידע לקבלת מלגה בגין השתתפות בקורס זה ע“פ כללי הזכאות של קרן הידע לאקדמאים במח“ר. 

 

מרצים ומנחים בקורס ביקורת פנימית ותלונות הציבור:

 • אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות ירושלים, תל אביב, בר אילן, חיפה והמכללה לישראל.
 • אנשי מקצוע וניסיון יישומי ממשרד מבקר המדינה, משרד המשפטים, חברי לשכת המבקרים הפנימיים ישראל בעבר, ומבקרי פנים מקצועיים ומנוסים ממגזרי המשק השונים.
 • מרצים אורחים בעלי תפקיד רלוונטי לתחומי העיסוק של מבקר הפנים.

 

רשימת מרצים:

רשימה חלקית ובכפוף לתכנית שיבוץ שתיקבע:
מר אהוד אילן, מר ניר אבנון, רו“ח אורי בארי, ד"ר שלומית גלר, מר שמואל גלייזנר, מר אמנון יעקובי, ד“ר יצחק יסעור לנדאו, ד“ר הרצל כהן, רו“ח גיא מונרוב, ד“ר דוד סעד, מר ציון בנימיני, עו“ד כרמית פנטון, רו“ח בועז ענר, עו“ד מרדכי שנבל, מר דרור שוורץ, עו“ד אופיר צומן, גב‘ חווה יודפת, רו“ח זאב פריי, רו“ח עופר אלקלעי, מר יצחק שגב, מר יצחק בן דוד (בנדה), מר מעיין אמיתי, מר אורן להב, מר דרור לבנת, רו"ח גיא טלרון, מר יוסף דראושה, עו"ד יעקב לוזון. 

 

מנהלים אקדמים:

 • מר שמואל גלייזנר, לשעבר חבר ועדת ההיגוי העליונה ללימודי ביקורת פנימית – לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.
 • מנהל מייסד : מר ישראל עריף כץ, לשעבר מנהל מרחב ירושלים של המי“ל. טל: 02-5951922 נייד: 052-6466687 מייל: sara@hamil.co.il

קהל יעד

מבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדות ביקורת בדירקטוריונים, עורכי דין, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המייעדים עצמם לעסוק בתחום בכפוף לתנאי ההתאמה והקבלה.

תנאי קדם

 • הקורס מיועד לבעלי תואר אקדמי מאת מוסד אקדמי מוכר, העומדים בדרישות החוק. ועדת חריגים תדון בבקשות של מועמדים אחרים כגון סטודנטים בשנה ג‘ ואילך ובעלי נתוני סף אחרים.

חובות וזכויות

חובות וזכויות תוכניים ומנהליים בקורס מבקר פנים
 • בחינות ביניים ובחינה מסכמת בתחום הביקורת הפנימית.
 • הגשת עבודת פרויקט גמר בצוותים בתום הלימודים.
 • הגשת תרגילים ועבודות כמתחייב מתהליך הלמידה מרחוק, ע“פ החלטת המרצים.
 • השתתפות בהיקף של 85% לפחות מסה“כ שעות הלימוד.
 • פטור מנושאי לימוד יינתן לאחר שקילה ובדיקה של המנהל האקדמי והנהלת הקורס.
 • לא יינתנו פטורים מעבר ל- 15% משעות הלימוד.
 • במהלך הלימודים ישתלבו הלומדים בימי עיון וכנסים מקצועיים ללא עלות נוספת, ע“פ החלטת הנהלת הקורס.
 • התלמידים ייהנו בתקופת לימודם מעלויות השתתפות נמוכות בכנסים וימי עיון רלבנטיים אחרים.
 • התלמידים ייהנו מהנחות ברכישת ספרים ופרסומים מקצועיים בהתאם להסכמים שיחתמו עם הוצאות ספרים.
 • במהלך הקורס יהיו מספר ימי לימוד (כ- 2-3 ) ארוכים במיוחד, “ימי מרתון“ ( כ- 10-12 שעות לימוד) מטרתם לדמות במשחקי סימולציה ותרגול התמודדות המבקר הפנימי במצבים טעונים.
 • במקרים מיוחדים ובאישור ועדת חריגים, תאושר הצטרפות תלמיד לקורס סמוך לאחר פתיחתו וזאת לאחר בדיקת נתוני המועמד ו/או אילוצי הגוף הציבורי במינוי מבקר פנימי עקב חוק הביקורת הפנימית. התלמיד יידרש ויתחייב להשלים לימודיו בכל דרך שתמצא לנכון הנהלת הקורס.

משך

תכנית הלימודים מעודכנת, בהיקף 700 שעות, יום לימודים אחד בשבוע, בין השעות 09:00-16:30 אשר כוללות כ-550 שעות לימוד, בשילוב אירועי למידה מרחוק (LEARNING -E), תרגילי בית, התנסות מעשית, סיורים וכנסים לימודיים, וכ-150 שעות עבודת פרויקט גמר.
עבודות הגמר הן תהליך למידה מפוקח ומבוקר של אירועי אמת המבוצעים בארגון/מפעל/מוסד/משרד ממשלתי.  

נושאים

 • תורת הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים מקובלים, התפתחות המקצוע ותהליך עבודת הביקורת: סקרי סיכונים והערכתם, בחירת נושאים וגיבוש תכנית עבודה רב שנתית ושנתית, סקר מוקדם ותכנית ביקורת למטלה, עבודת השדה, איסוף ממצאים, מיונם וגיבושם, עזרי ביקורת, כתיבת טיוטת דו“ח, תגובת המבוקר, כתיבה ועריכת דו“ח ביקורת סופי, תקציר מנהלים, מסקנות והמלצות, ביקורת מעקב.
 • כלים ואמצעים לביקורת ייעודית - ביקורת בנושאי ניהול סיכונים, רכש, משאבי אנוש ושכר, ביקורת פרויקטים, טיב השירות, ביקורת בחברות בת ובגופים קשורים, ביקורת בנושאים הקשורים לציות ולטוהר המידות.
 • ניהול וארגון עבודת הביקורת - סביבת העבודה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, הנהלה ונושאי משרה אחרים, מבקרים חיצוניים, רגולאטורים ורשויות פיקוח, תכנון ותקצוב משאבי הביקורת הכשרה מקצועית ובקרת איכות הביקורת.
 • יסודות בחשבונאות, קריאת מאזנים, ניתוח דו"חות וביקורת פיננסית.
 • טכנולוגית המידע, אבטחת המידע וביקורת אבטחת המידע.
 • תוכנות עזר לביקורת פנים.
 • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר כנת“צ.
 • חקיקת ה- SOX בארה“ב, ניהול סיכונים והיכרות עם המודלים .cobit , coso
 • איתור ומניעת הונאות ומעילות, בירור, תיעוד ראיות, תשאול ותחקור, היכרות עם גלאי אמת (פוליגרף).
 • סיבות שורש.

 

היבטים משפטיים:

 • חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות וחקיקה רלבנטית אחרת.
 • פסיקת בתי המשפט בתחום הביקורת הפנימית.
 • תקנים מקצועיים מקובלים.
 • וועדות ביקורת.
 • אתיקה, מוסר, ניגוד עניינים וטוהר המידות.
 • חוק מבקר המדינה.
 • חשפי שחיתויות והגנה עליהם.
 • היכרות עם חוקים נוספים : הגנה על הפרטיות , האזנת סתר, חוק המחשבים וכו‘.
 • תקנות, נהלים והוראות.

 

לימודי רקע:

 • יסודות בכלכלה וכלכלת ישראל.
 • סטטיסטיקה.
 • עקרונות P.E.R.T לביצוע ומעקב אחר פרויקטים.
 • יחסי גומלין, מבקר המדינה והמבקר הפנימי.
 • המנהל הציבורי בישראל כיום.
 • הסביבה הארגונית של הביקורת.
 • אגף הפיקוח הכללי במשרד ראש הממשלה וועדות המעקב המשרדיות לתיקון הליקויים.

 

מיומנויות ניהול:

 • תקשורת בינאישית ויחסי אנוש.
 • עקרונות בראיון יחסי מבקר מבוקר.
 • היכרות בסיסית עם מודלים בקבלת החלטות.
 • תכנון עבודה וניהול זמן.
 • הצגה טובה של נושא.
 • פיתוח החשיבה והיצירתיות.
 • התמודדות עם שחיקה ולחצים.
 • מאפייני התנהגות מלינים ומתריעים.
 • מיומנויות גישור.

 

לימודים אינטגרטיביים:

 • דיונים פתוחים על דילמות והתלבטויות של מבקר.
 • הרצאות אורח.
 • סיור לימודי.
 • סדנאות מעשיות.
 • עבודת פרויקט גמר בצוותים : כל צוות יבצע עבודת שדה ויתמקד באחד מתחומי הפעילות: כ“א, ניהול פיננסי, תפעול, תמחיר, IT, תלונות הציבור וכדו‘. לכל צוות יהיה מנחה מקצועי ובגמר הקורס יידרש להציג עבודתו ולהגישה בכתב.

 

 • לקראת סיום הקורס יידרשו המשתתפים להתפנות למספר ימי לימוד נוספים ע“פ הצרכים והדרישות של עבודת הגמר.

 

בתכנית הלימודים הנ“ל ייתכנו שינויים ע“פ שיקולי ועדת ההיגוי של הקורס ובהתאם לעדכוני חקיקה, פסיקה ותקינה רלוונטיים. הוועדה ע"פ החוק אישרה שינויים וחופש אקדמי של עד 8% מהתכנית המקורית.                                                                                                                                                     

תכנית הלימודים הוכרה ואושרה ע“י הועדה ע“פ חוק הביקורת הפנימית תשנ“ב – 1992 כהשתלמות מקצועית בביקורת פנימית. תעודת הגמר היא הסמכה ישראלית לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית במדינה ובתנאי שמולאו שאר דרישות החוק – יחיד, תושב ישראל, תואר אקדמי, ללא עבירת קלון.   

שכר לימוד

המרכז הישראלי לניהול (המי"ל), אימץ את החלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), שקבעה כי שכר הלימוד באקדמיה לתלמידי תואר שני ומכינות קדם אקדמיות לשנים תש"פ -תשפ"א יהיה 13,863 ₪ לשנה + מע“מ כחוק. שכר הלימוד לשתי שנות הלימוד יהיה על כן, 27,726 ₪ + מע"מ כחוק. לתשלום עד חודש לאחר פתיחת הקורס.
שכר הלימוד כולל: חוברות, חומר לימודי רב, חניה, כלכלה (כיבוד קל וארוחת צהרים) בכול ימי הלימוד. השתתפות חינם בכנסים וימי עיון לפי החלטת הנהלת הקורס, וכול הוצאה אחרת בגין הלימודים. ניתן לשלם בכרטיס אשראי. 

תגיות